Vindkraft og politikk

Vindkraft representerer noe nytt i samfunnet, og det er også årsaken til at det er kontroversielt og mange føler motstand mot det. Det er interessant å observere at motstand mot vindkraft synker kraftig når vindkraftverket er på plass. Det er med andre ord god grunn til å tro at motstanden mot vindkraft i stor grad er basert på frykt for noe ukjent og seiglivede myter om problemer og konsekvenser.

Det har lenge vært bred politisk støtte for vindkraft i Norge. SV fremmet forslag om grønne sertifikater for mer enn ti år siden, og siden har ulike politikere støttet vindkraft i mange sammenhenger. Økt utbygging av vindkraft er nevnt i Soria Moria erklæringen, og fornybar energi og grønne sertifikater står sentralt i klimaforliket som ble vedtatt i januar 2008.

Samtidig er det et faktum at politikere tilsynelatende skynder seg langsomt når det gjelder å legge til rette for utbygging av vindkraft. Våren 2006 avsluttet daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen forhandlingene om et grønt sertifikatsystem med Sverige, og lanserte sommeren 2007 en ny støtteordning på 8 øre/kwh, noe bransjen nærmest betraktet som en vits.

Senere på året snudde imidlertid vinden i riktig retning igjen. Den nye olje- og energiministeren Åslaug Haga gjenopptok forhandlingene med Sverige, og alt tyder på at dette vil være på plass innen rimelig tid – kanskje så tidlig som 2010. Som en mellomløsning har regjeringen gjeninnført investeringsstøtte, men fjernet taket på 25 %. Det dette betyr er at dersom et prosjekt har rettskraftig konsesjon kan det søkes ENOVA om så mye støtte prosjektet trenger for å være lønnsomt.

ENOVA fikk økt sine bevilgninger til fornybar energi med 1,2 mrd for 2009 gjennom regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen. Det kan oppfattes som et sterkt signal om ønske om mer fornybar energi. Så nå er det bare å vente på RES direktivet og hvilken øking fornybar energiandelen skal øke med innen 2020 – samt et norsk svensk sertifikatsystem.

Mye tyder for øvrig på at politikerne er i utakt med befolkningen når det gjelder vindkraft. En undersøkelse EBL utførte i januar 2009 viste at det var betydelig flere prosent av befolkningen som var positive til vindkraft enn politikerne på Stortinget. Undersøkelsen viser at et flertall av befolkningen (54%) vil ha vindkraft. Dette står i kontrast til det politiske miljøet, hvor bare 35 % mener det samme. Så mye som ni av ti nordmenn mener at hensynet til klimaet tilsier at vi bygger ut mer vindkraft og vannkraft. Også her henger stortingspolitikerne etter, med åtte av ti som sier seg enig i dette.Les undersøkelsen her

Lenke: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6448236

Om grønne serifikater, les her:
Lenke: http://www.vindkraft.no/sertifikater/

Om ENOVA og støtte, les her:
Lenke: http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1138