Prosjekt

Davvi Vindpark er lokalisert til Lebesby og Tana kommuner i Finnmark.

Vindkraftverket planlegges med en installert effekt på inntil 800 MW. Avhengig av hvilke turbiner som er aktuelle på utbyggingstidspunktet vil det bli satt opp mellom 100 og 267 vindturbiner med en nominell effekt på mellom 3 MW og 8 MW.

I følge NVEs vindressurskart er forventet middelvind i området ca. 8,5 – 9,0 m/s i 80 meters høyde. Dette tilsier at vindkraftverket vil produsere ca. 3,4 TWh med fornybar energi.

Vindkraftverket vil bli tilkoblet Statnetts planlagte 420/132 kV transformatorstasjon i Adamselv via en ny 420 kV ledning, samt til det finske sentralnettet via en ny 500 kV DC, 420 kV eller 220 kV ledning.

Vindkraftverket er forventet å gi store økonomiske ringvirkninger for Finnmark fylke og de berørte kommunene, med betydelige industrielle investeringer, samt et stort potensial for industri-etableringer. Tilførsel av kapital via rettighetsavgifter og eiendomsskatt vil gi ytterligere ressurser til fylket og vertskommunene.

Davvi Vindpark vil, om den realiseres, utgjøre et av de viktigste tilskuddene av ny fornybar kraft i landet, og samtidig skape gode effekter for Finnmarks befolkning og fremtidige næringsutvikling i fylket.

Analyser viser at vindforholdene i planområdet er så gode at en kan bygge vindkraftverket med lønnsomhet, uten incentiver, eksempelvis elsertifikater. Dermed vil prosjektene tilfredsstille sentrale målsettinger i Energimeldingen (Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030), nylig vedtatt av Stortinget.

Nøkkeltall for prosjektet

Davvi vindkraftverk
Total installert effekt Inntil 800 MW
Turbinstørrelse* 3,45 MW
Antall vindturbiner* 231
Navhøyde* 116,5 m
Rotorhøyde* 175,0 m
Adkomstveg 12,8 km
Internveger 113 km
Samlet areal 77,5 km2
Fysisk berørt areal 1,1 km2 (1,5 %)
Middelvind i navhøyde 9,3 m/s
Produksjon (brutto) 3,95 TWh

 

* Basert på Vestas V117 – 3,45 MW (eksempellayout i søknaden)