Davvi Vindpark

Målsetningen med Davvi vindkraftverk er å utløse noe av det store potensialet for økt energi-produksjon i Finnmark, et av Europas aller mest lovende områder for vindkraftutbygging. I følge rapporten ”Vindkraft i Nord-Norge” fra miljøstiftelsen ZERO er potensialet i Finnmark ca. 150 TWh, noe som utgjør hele 70 % av det norske vindkraftpotensialet (Zero 2007).

Fylkesdelplanen for vindkraft i Finnmark 2013 – 2025 innledes med følgende målsetning for energi-strategiene;

Storskala landbasert vindkraftproduksjon i Finnmark, vil trolig gi bedre lønnsomhet, enn ved tilsvarende energiproduksjon lengre sør i de nordiske land. En turbin i Finnmark kan potensielt produsere tilsvarende 1,5 turbiner i sør og 2-3 turbiner i Tyskland.

Store deler av kysten og høyfjellsområdene i fylket har vindressurser over 8,5 m/s i middelvind. Foreløpige analyser viser at planområdet har 8,5 – 9,0 m/s middelvind over året. Dette tilsier at vindkraftverket skal kunne bygges ut, under de forutsetninger som en kan legge i fremtidige prisbaner på kraft, uten tilskudd via det gjeldende sertifikatsystemet. Vindkraftverket vil med andre ord tilfredsstille sentrale målsettinger for den gjeldende energipolitikken (jf. Energimeldingen).

En av de viktigste utfordringene for en vindkraftsatsing av det format som her meldes, er hensynet til samiske interesser og reindrift. Siden vindkraft og reindrift begge er arealkrevende næringer som vil drive i utmark langt fra bebygde strøk er det grunn til å tro at tiltaket vil ha negative konsekvenser for reindrifta.